Φροντιστήριο "π"

Δικαίωμα Πρόσβασης σε Αλλοδαπούς και Αλλογενείς

 

 

Στο νομοσχέδιο που κατατέθηκε προχθές στη Βουλή από το υπουργείο Παιδείας περιλαμβάνεται και ρύθμιση που αφορά στις δυνατότητες πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της χώρας αλλοδαπών και αλλογενών:

Στην κατηγορία των αλλοδαπών-αλλογενών που προβλέπεται στην υποπεριπτ. iv΄ της περιπτ. α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (Α΄ 188), όπως ισχύει, υπάγονται και οι απόφοιτοι των ξένων σχολείων που εδρεύουν και λειτουργούν νομίμως στην ημεδαπή, εφόσον σωρευτικώς:

αα) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή,

ββ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου και

γγ) είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δυνατότητα εισαγωγής σε Ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθούν τα εν λόγω ξένα σχολεία.

β) Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται από το σχολικό έτος 2016-2017.