Φροντιστήριο "π"

Ψηφίστηκε από τη Βουλή η Πρόσβαση Υποψηφίων των Πανελλαδικών στις Σχολές του Λιμενικού

 

 

Ψηφίστηκε από τη Βουλή, ο νόμος 4504/29.11.17 (ΦΕΚ Α184/17) του Υπουργείου Ναυτιλίας που προβλέπει την εισαγωγή υποψηφίων στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Η εισαγωγή σπουδαστών στις σχολές του Λιμενικού θα αρχίσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 εφόσον το απαιτούμενο Προεδρικό Διάταγμα για την ένταξη των Σχολών Λιμενικού Σώματος στην ανώτερη και ανώτατη εκπαιδευτική βαθμίδα της χώρας έως 31/1/2018.

H ένταξη των σχολών του Λιμενικού στο σύστημα των πανελλαδικών προβλέπεται στο Άρθρο 79: Μεταρρύθμιση του συστήματος εισαγωγής και εκπαίδευσης στελεχών σε παραγωγικές σχολές Λ.Σ. ΕΛ.ΑΚΤ, του ν. 4504/17.

Σο Άρθρο 79, αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:

1. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης της Σχολής Δόκιμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος, της Σχολής Δοκίμων Υπαξιωματικών Λιμενικού Σώματος (Σ.Δ.Υ.Λ.Σ.) και της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στην ανώτερη και ανώτατη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

2. Εφόσον έχει εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 έως τις 31.1.2018, η εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ., Δοκίμων Υπαξιωματικών Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. πραγματοποιείται από το ακαδημαϊκό έτος 20182019, με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αν το ανωτέρω διάταγμα εκδοθεί μετά τις 31.1.2018, η ένταξη των σχολών αυτών στο σύστημα πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής θα ισχύσει από το ακαδημαϊκό έτος που αρχίζει μετά την ημερομηνία έκδοσης του διατάγματος.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ρυθμίζονται τα ποσοστά ανά κατηγορία των υποψηφίων, οι ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, οι προϋποθέσεις πρόσληψης και κατάταξης που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι, οι απαιτούμενες πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

4. Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των σχολών, της διδακτέας ύλης, του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων όσων φοιτούν σε αυτή, των εξετάσεων και των λοιπών τρόπων ελέγχου της επίδοσης των φοιτητών, της φοίτησης και αποφοίτησης από τις σχολές, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.