Φροντιστήριο "π"

Ίδρυση Νεων Τμημάτων με αντικείμενο τον Τουρισμό

 

 

Με διάταξη που θα καταθέσει ο Υπουργός στη Βουλή προβλέπεται η ίδρυση δύο νέων τμημάτων με αντικείμενο τον Τουρισμό. Η έναρξη της εκπαιδευτικής λειτουργίας των Τμημάτων που ιδρύονται , καθώς και η εισαγωγή των πρώτων φοιτητών, ορίζονται από το ακαδημαϊκό έτος 2017- 2018. Ιδρύονται τα εξής τμήματα:

1. Τμήμα Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς:

Το Τμήμα εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών και έχει ως αποστολή να καλλιεργεί και να προάγει την επιστήμη με την έρευνα και την αναζήτηση, καθώς και να συμβάλει στη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου με ολοκληρωμένη εκπαίδευση επί θεμάτων τουρισμού γενικά και τουριστικής βιομηχανίας ειδικά.

Παράλληλα, η κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου «Διοίκηση και Οικονομία στον Τουρισμό», η οποία ιδρύθηκε στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς με το άρθρο 2 του π.δ. 74/2013 (Α΄119), καταργείται.

2. Τμήμα Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, με έδρα τη Χίο.

Το Τμήμα εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών της Διοίκησης και έχει ως αποστολή, αφενός, να συνθέτει, να εξελίσσει και να ολοκληρώνει όλους τους επιστημονικούς κλάδους οι οποίοι εξετάζουν την τουριστική ανάπτυξη και τη διοίκηση των τουριστικών επιχειρήσεων και, αφετέρου, να παρέχει στους φοιτητές ποιοτική και σύγχρονη εκπαίδευση, η οποία θα τους εξασφαλίζει επαγγελματική αποκατάσταση και σταδιοδρομία στους διαφορετικούς κλάδους του τουριστικού τομέα. Ειδικότερα, το Τμήμα έχει ως αποστολή να εκπαιδεύσει συστηματικά επιστήμονες ικανούς να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της διεθνούς αγοράς εργασίας στην οικονομία και τη διοίκηση τουρισμού, καθώς και των τουριστικών επιχειρήσεων.

Παράλληλα, η κατεύθυνση «Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού», η οποία προστέθηκε στις ειδικεύσεις του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με το άρθρο 3 του π.δ. 93/2013 (Α΄ 131), καταργείται.

Η κατάργηση της κατεύθυνσης Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου ισχύει για τους φοιτητές που εισάγονται στο ανωτέρω Τμήμα από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 και μετά. Οι φοιτητές που έχουν ήδη εισαχθεί στο Τμήμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διατηρούν τη δυνατότητα επιλογής και παρακολούθησης της ως άνω κατεύθυνσης, σύμφωνα με τις σχετικές με την κατεύθυνση αυτή διατάξεις που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έως την ολοκλήρωση των σπουδών τους.

Κάθε Τμήμα θα απονέμει τίτλους σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης για τη λήψη πτυχίου ορίζεται σε οκτώ (8) εξάμηνα σπουδών.